سفارش تبلیغ
صبا
u کانون مهدویت (وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران)

تباهی خرد در فریب خوردن از نیرنگهاست . [امام علی علیه السلام]

پنج شنبه 97 خرداد 3

:: RSS 

:: Atom 

:: خانه

:: مدیریت وبلاگ

:: پست الکترونیک

:: شناسنامه

:: کل بازدیدها: 5018

:: بازدیدهای امروز :0

:: بازدیدهای دیروز :2

vدرباره خودم

کانون مهدویت (وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران)

vاشتراک در خبرنامه

 

!   بنام آفریننده کوثر

سه شنبه 87/7/30 ::  ساعت 10:33 عصر

آمدنش را از ازلیت مژده داده بودند، راز هستی اوست. اورااز «فاطمه» مادری است که مقام فرشته دربرابرش پایین ترین مرتبه است. سرچشمه دریایی وجودش ازجایی است که او بهانه ی هستی است«محمدصل ا... علیه وآله»، اودرمکتب «علی » بنده ای درس آموخته که دلدادگی اش ازنطفه با خالقش عاشقانه بسته شده بود. دربالین حسین حقارت خون را آموخت. اصالت انسانیت را از زینب ازآن خوددارد. فوج فقوج انسانیت خاندانش هستی را به سجده می آورد.شرم برمابادکه اندازه نوشیدن لیوان آبی انتظارت را نمی کشیم .                    

                                                                                           نشر ابلی


¤نویسنده: کانون مهدویت

?  نوشته های دیگران

!   مهدیا

سه شنبه 87/7/30 ::  ساعت 10:32 عصر

بنام خداوندگاردل

موجیم و وصال ما ازخودبریدن است/ساحل بهانه ایست، رفتن رسیدن است

مهدیا، توآنی که توفیق همگانی.

مهدیا، داد ازناشناسی ات وفریاد ازنشناختن.

مهدیا، هروقت آیی برای من دیراست.

مهدیا، مرااز آنانی قرارده که چون صدایشان می کنی خاطرخواهانه وفروتنانه اجابت می کنند.

مهدیا، به مهدیا گفتن خوشیم به جواب خوشترم بدار.

مهدیا، چرازتو نخواهم که تاروپودم نیازاست وتوبه خواسته هایم دانایی وداناترینی.

مهدیا، خوش دارم جوانی ام را به عطش واشتیاق ودلدادگی خویش تعالی بخشی واین روزگار را برایم دلپذیرسازی.

مهدیا، یاری ام ده تا بی وفاوهرکاره نیاشم وبا ناکسان به هرراهی وهرجایی جانگذارم .

مهدیا، حج عارفانم آرزوست.

مهدیا، تورا ذکرخدامی دانم ازاینرو با تو به سخن می نشینم تا آرامش ازدست رفته ام را بازستانم ونگذارم کسی آنرا به یغما برد.

مهدیا، درعروج عاشقانه در راه آسمانیت، من درصفهای پایانی نباشم.

مهدیا، هرگز این غرور جاودان رااز من مگیرکه مزیّن باشدوجودم ازیامهدی ادرکنی.

مهدیا، جمعه انتظار تورا می کشد وچون ازظهربگذرد وتونیایی ناامید، پایان روز، هنگام غروب همه رادلگیر می کند . 


¤نویسنده: کانون مهدویت

?  نوشته های دیگران

!   «حـــامـی»

سه شنبه 87/7/30 ::  ساعت 10:32 عصر

همیشه توی زندگی ما یه سری افراد هستند که اکثر مشکلاتمون رو می بریم پیش اونا تا حلش کنن. به اون افراد می گیم "حامی ". این حامی می تونه مادر، پدر، یا هردوست وآشنای صمیمی دیگه باشه. فرض کنیم برای ما مشکل بزرگی پیش بیاد، پیش خودمون می گیم اون حامی نمی تونه دیگه این مشکل رو حل بکنه. وما برای حل مشکل مون پیش کس دیگه ای میریم! بعد مدتی اون حامی می فهمه که ما مشکلی داشتیم وبرای حل پیش اون نرفتیم درصورتی که اون می تونسته حلش کنه. می تونی تصور کنی که چقدر ناراحت می شه ؟!

حالا توی زندگیمون یکی وجود داره که کلید حل شدن همه ی مشکلات به دست اونه. ماممکنه مشکلات زیادی توی زندگیمون داشته باشیم اما این درصورتیه که ما کسی روداریم که تنها مشکلات ما، بلکه مشکلات تمام مردم دنیا به دست او حل میشه. حامی ای که اگر مشکلاتمونو پیشش نبریم تا اونارو حلشون کنه ازما دلگیر میشه! خوب به این نتیجه می رسیم که اگه مشکلی برامون پیش اومد. همیشه اولین نفر اون باشه که ازش بخواهیم مشکلمون رو حل کنه ومطمئن باشیم که مشکلمون رو اون طوری که به صلاحمون هست، مثل یه دوست صمیمی ودلسوز برامون حل می کنه.

اون از هر پدر و مادری مهربونترو دلسوزتره واز هردوست وآشنایی به ما نزدیکتره....


¤نویسنده: کانون مهدویت

?  نوشته های دیگران

!   برداشتهای انحرافی ازبحث فرج

سه شنبه 87/7/30 ::  ساعت 10:31 عصر

امروزه منتقدان به مهدویت درمیدان مبارزه هستند همواره درطول تاریخ می توانیم این آسیبها راشناخته ودر مقابل تحاریف ایستادگی کنیم .

1.  برداشتهای انحرافی ازمقوله فرج یکی از آسیبهای بحث مهدویت است: بعضی افرادمعتقدند که خودامام زمان(عج ا...تعالی فرجه الشریف) با ظهورشدن مشکلات را حل می کنندو همه ی وظایف ومسئولیتهارابردوش امام می اندازندو وظیفه ی خودرا فقط دعاکردن می دانند که این آسیبی بزرگ است.

2.  بعضی افراد در معرفی امام دچار افراط وتفریط اندیا امام راسنبل خشونت معرفی می کنندیا امام را بسیار بسیار مهربان جلوه می دهند ومحبت امام را احساسی مطرح می کنند، یعنی یا صرفاًامام را محورخشونت یا احساسی جلوه می دهند.

3.  مهمترین بحث درآموزه مهدویت انجام وظیفه ی مردم نسبت به امام زمان (عج ا... تعلی فرجه الشریف) می باشدکه : متأسفانه مسائل اصلی درمهدویت مورد غفلت واقع شده وبه جای پرداختن به مبانی اعتقادی مهدوی به مسائل چون ازدواج حضرت پرداخته می شود.

4.  تعیین وقت ظهورامام زمان(عج ا...تعالی فرجه الشریف)یکی دیگراز آسیبهای مهدویت است: درروایات بسیاری آمده است که هرکسی برای ظهوروقت تعیین کند، دروغگو است.

5.  تطبیق وقایع روزمره باعلایم ظهور ازدیگر آسیبهای این حوزه است: عده ای از افرادبدون اینکه علایم ظهوررابشناسندو از کارشناسان معتبرو مجرب بهره مندشوند علایم را به افراد مختلف منطبق می کنندو هراتفاقی راباعث ظهورتطبیق می دهند که مسئله ای خطرناک است.

6.  بعضی افراد دربین مفهوم غیبت دچار افراط وتفریط می شوند ومفهوم غیبت را خوب طرح نمی کنند به گونه ای که برخی فکر می کنند امام درمیان ما نیست ودریک علم وهمی زندگی می کندو ایشان ازدسترس خارج ممی کنند یا گاهی امام را به گونه ایی فرضی می کنند که اگر به روش های معمول عمل کنیم امام درمحضرما حاضر می شود.

7.  ملاقات گرایی به عنوان یکی دیگراز آسیبهای بحث مهدویت :در برخی مواردعده ای ازدشمنان آگاه دروغین ملاقات با حضرت را مطرح می کنند.

8.  مدعیان دروغین مهدویت از دیگر آسیبهای این حوزه می باشد که افراد مختلفی رابا انگیزه های سیاسی وبا مشکلات روحی وروانی واخلاقی ادعای نیابت امام زا می کنند درحالی که دردروان غیبت کبری کسی نمی تواندادعای نیابت خاصه داشته باشد وادعای ارتباط ویژه باامام زمان (عج ا... تعالی فرجه الشریف)دردوران غیبت کبری ادعایی دروغ است.

                                                 برگرفته از اینترنت

 


¤نویسنده: کانون مهدویت

?  نوشته های دیگران

!   «حکایت انسان و کبوتر»

سه شنبه 87/7/30 ::  ساعت 10:31 عصر

حکایت انسان، حکایت کبوتراست.

کبوتراگرچه از بامی برمی خیزد وبه این سو وآن سوی پرواز می کند وگاه نیز بر بام و بام های دیگرمی نشیند ولی لاجرم دیریا زود، به همان بام نخست باز می گردد.

وانسان نیز که پدید آمده وبرخاسته از دل خاک است اگرچه روزهای چنداز عمرخویش به هرسوی می رود وحتی گاهی بر کُرات دیگرنیز گام می نهد ولی به ناگزیرروزی دوباره سوی خاک باز می گردد.

«منها خلقناکم وفیها نعیدکم؛ ازخاک شمارا آفریدیم ودرآن باز می گردانیم»( طه/55)

* کبوتر کردار

 والبته انسان تنها خودبه کبوتر مانند نیست، بلکه عمل وکردار وی نیز این گونه همانندی دارد.

بنابراین عمل ورفتاری وعملی که از انسان صادر می شود، اگرچه

چند روزی جولانی دارد وتأثیر می گذارد؛ اما دیریا زودبه سوی خود انسان باز می گردد.

«ولن یفوز بالخیر الا عامله ولا یجزی جزاء الشرالا فاعله؛ باکار خیرجز انجام دهنده آن به رستگاری نمی رسد وجزای بدی را جز انجام دهنده آن نمی بیند»(نهج البلاغه/نامه33)

آنچنان گرم است بازارمکافات عمل

        چشم اگربینا بود هرروز، روز محشراست

                                                         (صائب تبریزی)

*بهمن رفتار

البته، عمل انسان با کبوتریک تفاوت دارد: کبوترآنگاه که می رود وآن زمان که باز می آید تفاوتی نخواهدکرد، ودرحقیقت همان است که بود، اماعمل اینگونه نیست، بلکه درست مثل بمهن که از کوهی بلند فرود می آید وبا فروتر آمدن فربه ترو عظیم تر ودرشت تر خواهدشد. براین اساس، عمل هرچندخرد وکوچک وناچیز نماید اما بازتاب آن بزرگ وعظیم خواهدبود، زیرا هر عملی درموافقت ویا مخالفت با خداوند است وخداوندنیز عظیم است.

                 (عبرتهای روزگار/حجت الاسلام حسین انصاریان)


¤نویسنده: کانون مهدویت

?  نوشته های دیگران

   1   2      >

!   لیست کل یادداشت های این وبلاگ